Ποιοτικός Έλεγχος

Το εργαστήριο Εδαφολογίας με το σύγχρονο εξοπλισμό του και τη συνδρομή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους στο έδαφος, το νερό και τους φυτικούς ιστούς, υποστηρίζοντας έτσι τόσο την ερευνητική και εκπαιδευτική του δραστηριότητα, όσο και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής και σύμφωνα με τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών. Συγκεκριμένα το εργαστήριο διενεργεί: