Μικροβιολογική Ανίχνευση

Νωπά ή αποξηραμένα φρούτα και φρέσκα λαχανικά, συχνά αρδεύονται με υπόγεια ή επιφανειακά νερά. Η ποιότητα του αρδευτικού νερού ως προς τη μικροβιακή του κατάσταση, είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς, συχνά πολύπλοκα, αλληλεπιδρώντες παράγοντες που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα, χαρακτηριστικά των υδροφόρων οριζόντων, γεωργικές δραστηριότητες και με την ανθρώπινη δραστηριότητα κοντά στις αστικές και ημιαστικές περιοχές.

Το εργαστήριο Εδαφολογίας και Αρδεύσεων, διαθέτει κατάλληλη μέθοδο ανίχνευσης μικροβίων στο νερό άρδευσης το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι πηγή παθογόνων μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα τη μόλυνση των αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο χρήστης του εργαστηρίου μπορεί να αιτηθεί για μικροβιακό έλεγχο προκειμένου να γίνει γνωμάτευση καταλληλότητας του αρδευτικού νερού για άρδευση με βάση την περιεκτικότητα των πιο κάτω ομάδων μικροβίων:

Η δειγματοληψία του νερού θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά αποστειρωμένα πλαστικά δοχεία τα οποία διατηρούνται σε ψύξη (6-8 oC) και θα πρέπει να παραλαμβάνονται από το εργαστήριο εντός της ίδιας ημέρας.