Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων

Τα εδάφη μπορεί να μολυνθούν από τη συσσώρευση βαρέων μετάλλων λόγω κυρίως εκπομπών από βιομηχανικές  περιοχές,  εναπόθεσης αποβλήτων, προσθήκης λιπασμάτων, ζωικής κόπρου και ιλύος βιολογικών καθαρισμών, χρήσης παρασιτοκτόνων, άρδευσης με λύματα, χρήση υπολειμμάτων καύσης του άνθρακα και ατμοσφαιρικές εναποθέσεις. Τα εδάφη αποτελούν  το μεγαλύτερο δέκτη βαρέων μετάλλων που ελευθερώνονται στο περιβάλλον από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σε αντίθεση με τις οργανικές ενώσεις που οξειδώνονται σε οξείδιο του άνθρακα με μικροβιακή δράση, τα περισσότερα βαρέα μέταλλα δεν υφίστανται μικροβιακή ή χημική αποικοδόμηση. Το Εργαστήριο, προκειμένου να προβαίνει στον ποιοτικό έλεγχο τόσο των εδαφών και της φυτικής παραγωγής, όσο και του νερού άρδευσης, όσον αφορά την παρουσία βαρέων μετάλλων, χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές ανίχνευσης και είναι σε θέση να προσδιορίζει βαρέα μέταλλα όπως: κάδμιο (Cd), Μόλυβδο (Pb), Aρσενικό (As), Χρώμιο (Cr), Χαλκό (Cu), Ψευδάργυρο (Zn) κ.λπ.