Μονάδα IRRICAD

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 80% των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται για άρδευση και για το λόγο αυτό ο η βέλτιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση του νερού άρδευσης αποτελεί ένα ολοένα και αυξανόμενης σημασίας στόχο στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Η Μονάδα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συστημάτων Άρδευσης (Μονάδα IRRICAD), του Εργαστηρίου Εδαφολογίας & Αρδεύσεων συνδυάζει τον κατάλληλο εξοπλισμό, τα εξειδικευμένα λογισμικά και την γνώση και εμπειρία των στελεχών της με σκοπό την παραγωγή μελετών αρδευτικών συστημάτων και προγραμμάτων άρδευσης που οδηγούν στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση του νερού άρδευσης τόσο σε αγροτικές εφαρμογές όσο και σε έργα πράσινου.

Η Μονάδα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συστημάτων Άρδευσης (Μονάδα IRRICAD), παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: