Μονάδα GIS

Η Μονάδα GIS αποτελεί οργανωμένη συλλογή εξοπλισμού, λογισμικού και γεωγραφικών πληροφοριών, με δραστηριότητες στα πεδία της χαρτογράφησης, των μετρήσεων, της διαχείρισης, της παρακολούθησης και της προσομοίωσης.

Μέσω της Μονάδας GIS επιτυγχάνεται η οργάνωση και ο χειρισμός των γεωγραφικών πληροφοριών, με σκοπό τη σύνθεση και την εφαρμογή της γνώσης για την λήψη αποφάσεων και την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων.

Η Μονάδα GIS του Εργαστηρίου Εδαφολογίας & Αρδεύσεων παρέχει υπηρεσίες όπως:

Εικόνα 1: Παράδειγμα δημιουργίας θεματικού χάρτη