Καταλληλότητα Νερού Άρδευσης

Η ποιότητα του αρδευτικού νερού συνδέεται άμεσα με την καταλληλότητά του για την άρδευση των καλλιεργούμενων φυτών. Σε πολλές γεωργικές περιοχές τα αποθέματα των καλής ποιότητας νερών έχουν εξαντληθεί και προκύπτει η ανάγκη χρησιμοποίησης άλλων, λιγότερο καλής ή ακόμη κακής ποιότητας για την επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων και τη καλλιέργεια προσοδοφόρων φυτών. Σε πολλές περιοχές ή εντατική και πολλές φορές αλόγιστη χρησιμοποίηση των υπογείων υδροφόρων στρωμάτων δημιουργεί συνθήκες επικίνδυνες για την ποιότητα των νερών που αντλούνται, από τη διείσδυση του θαλασσινού νερού. Για την ορθολογική χρήση και εκμετάλλευση των υδατικών αποθεμάτων για άρδευση και για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ελαφρά υφάλμυρων νερών για άρδευση, απαιτείται ο καθορισμός της μεγίστης δυνατής περιεκτικότητας αλάτων του αρδευτικού νερού που επιτρέπεται και η εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των νερών αυτών για την άρδευση μιας δεδομένης καλλιέργειας.

Η καταλληλότητα του νερού για άρδευση συνδέεται με δύο σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος: το έδαφος και το φυτό. Το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Αρδεύσεων δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, με χρήση του υπερσύγχρονου εξοπλισμού του να διερευνήσει την καταλληλότητα του νερού για άρδευση. Με την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών στο εργαστήριο, το νερό άρδευσης χαρακτηρίζεται ως προς την καταλληλότητά του για συγκεκριμένες καλλιέργειες και γνωματεύται υπό προϋποθέσεις η χρήση του. Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο χαρακτηρίζει το νερό άρδευσης ως προς την καταλληλότητά του με βάση την περιεκτικότητά του σε μικροβιακό πληθυσμό, όπως Total coliforms, E. Coli, Enterococus κλπ, με σύγχρονες μεθοδολογίες μικροβιακής ανίχνευσης.