Εκπαιδεύσεις

To Εργαστήριο Εδαφολογίας  λόγω της στελέχωσης και των συνεργασιών του, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης συναφή με όλα τα επί μέρους στάδια της αγροτικής παραγωγής. Τα προγράμματα εκπαίδευσης αποβλέπουν στην εισαγωγή νέων ιδεών, μεθόδων και τεχνικών σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής με κεντρικό στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται, καλύπτουν θεματικές ενότητες όπως:

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα και στον αγρό, για αποτελεσματική κατανόηση των πρακτικών και τεχνικών σε σχέση με τη διαδικασία καλλιέργειας. Το σύνολο των εκπαιδεύσεων υποστηρίζεται με ηλεκτρονικά μέσα (πλατφόρμα e-learning), ενώ το εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά video, εγχειρίδια ορθών πρακτικών, ζωντανές παρουσιάσεις κ.λπ.) παρέχεται και μέσω του διαδικτύου. Το εργαστήριο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών,  την ορθή επιλογή καλλιέργειας, την ανάλυση των εδαφοϋδατικών συνθηκών, την τεχνική υποστήριξη της καλλιέργειας, τη βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών διαδικασιών μέσω φορητών συσκευών και αισθητηρίων, τον σχεδιασμό δικτύων άρδευσης και τη βέλτιστη αξιοποίηση νερού, την παρουσία και προώθηση προϊόντων στον παγκόσμιο ιστό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην αξιοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου και τις ηλεκτρονικές καμπάνιες.
Αντικειμενικός στόχος της εκπαιδευτικής μονάδας του εργαστηρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης τους να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να διαχειριστούν την παραγωγική δραστηριότητα είτε σε επίπεδο ίδρυσης της δικής τους επιχείρησης, είτε σε επίπεδο εργασίας σε επιχειρήσεις του κλάδου.