Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • RSSFacebookTwitter

Λιπάνσεις

Λίπανση

Από τα 103 γνωστά χηµικά στοιχεία, περίπου 25 στοιχεία συμμετέχουν στη σύσταση της ξηρής ουσίας των φυτών. Ανάλογα µε την ποσοτική αναλογία τους, τα θρεπτικά στοιχεία που λαµβάνονται από τα φυτά για την ανάπτυξή τους χωρίζονται σε µακροστοιχεία (µακροθρεπτικά) και µμικροστοιχεία (µικροθρεπτικά).  Το φυτό  µπορεί   να   απορροφήσει στοιχεία όπως: H, B, C, N, O, Na, Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo και υπό ειδικές συνθήκες, χημικά στοιχεία µε τοξική δράση όπως  Αl, Pb, Br, J, Se, Cd, Ni, Hg. Η αναπλήρωση θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος γίνεται με εφαρμογή λιπασμάτων. Η εφαρμογή λιπασμάτων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών και πρέπει να γίνεται με το κατάλληλο για το έδαφος και την καλλιέργεια λίπασμα. Με στόχο την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν ανά καλλιέργεια και τύπο εδάφους τις βέλτιστες ποσότητες και τύπους λιπασμάτων για την κάλυψη των αναγκών θρέψης των φυτών. Σε όλες τις καλλιέργειες, τα αζωτούχα λιπάσματα θα πρέπει εφαρμόζονται σε δόσεις ανάλογα με το βλαστικό στάδιο των φυτών. Σε περίπτωση που οι καλλιέργειες πραγματοποιούνται σε όξινα εδάφη (με ΡΗ < 6,5) θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή φυσιολογικώς αλκαλικών λιπασμάτων και να αποφεύγεται η χρήση λιπασμάτων που συμβάλλουν σε μεγαλύτερη μείωση του ρΗ (αύξηση της οξύτητας) . Στα πλαίσια αυτά το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Αρδεύσεων, με βάση την ολοκληρωμένη εδαφοανάλυση, προσδιορίζει για όλες τις καλλιέργειες, τις αναγκαίες ποσότητες και τύπους λιπασμάτων που πρέπει  να χορηγούνται με στόχο την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, την αύξηση της παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το λίπασμα αναφέρεται σε οποιαδήποτε ένωση που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα χημικά στοιχεία, οργανικά ή ανόργανα, φυσικά ή συνθετικά, που ενσωματώνεται στο έδαφος ή εφαρμόζεται επιφανειακά ή διαφυλλικά στην καλλιέργεια. Οι κύριες πηγές ανεφοδιασμού θρεπτικών ουσιών των καλλιεργειών περιλαμβάνουν τα οργανικά λιπάσματα, τα οργανικά υπολείμματα και τα εμπορικά ανόργανα λιπάσματα.   Ο τύπος λιπασμάτων που συνηθέστερα χρησιμοποιείται για τη φυτική παραγωγή στην Ελλάδα είναι χημικά λιπάσματα. Τα χημικά λιπάσματα αναφέρονται στα εμπορικά κατασκευασμένα προϊόντα που περιέχουν ένα ουσιαστικό ποσό μιας ή περισσότερων θρεπτικών ουσιών εγκαταστάσεων.   Τα χημικά λιπάσματα μπορούν να ταξινομηθούν ευρέως σε: άζωτο, φώσφορος, και λιπάσματα καλίου. Ένα απλό λίπασμα περιέχει μόνο μια από τις θρεπτικές ουσίες. Ένα σύνθετο λίπασμα περιέχει δύο ή περισσότερες θρεπτικές ουσίες. Ένα σύνθετο λίπασμα που παρασκευάζεται με τη μίξη των συστατικών που αντιδρούν χημικά, σε αντιδιαστολή με ένα μίγμα δύο ή περισσότερων λιπασμάτων.

Τα επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά περιγράφονται ως εξής:

  • Ανεπαρκής όταν ένα απαραίτητο στοιχείο βρίσκεται σε χαμηλή συγκέντρωση που περιορίζει σοβαρά την παραγωγή και εμφανίζονται στα φυτά συμπτώματα τροφοπενίας. Οι ακραίες τροφοπενίες θα οδηγήσουν τα φυτά σε τελική ξήρανση.
  • Σχεδόν ανεπαρκής, όταν το επίπεδο ενός θρεπτικού στοιχείου στο φυτό είναι κατώτερο από αυτό που απαιτείται για τη βέλτιστη παραγωγή ή όταν υπάρχει μια δυσαναλογία με ένα άλλο θρεπτικό στοιχείο. Τα συμπτώματα είναι σπάνια εμφανή.
  • Ικανοποιητικός , όταν το επίπεδο ενός θρεπτικού στοιχείου στο φυτό είναι επαρκές για τη βέλτιστη αύξηση της παραγωγής.
  • Υπερβολικός όταν το επίπεδο ενός θρεπτικού στοιχείου στο φυτό είναι αρκετά υψηλή με αποτέλεσμα να ανταγωνίζεται άλλα θρεπτικά στοιχεία και μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ενός άλλου  θρεπτικού στοιχείου.

 

 

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4